Esteettömyysvalinnat

Sähköpulaan on varauduttu
Sähköpulaan on varauduttu

Sähköpulaan on varauduttu

Sähkön saatavuuteen liittyy useita epävarmuustekijöitä tulevana talvena ja sähkönkulutusta voidaan joutua jopa rajoittamaan. Millaiset vaikutukset sillä olisi vesihuoltopalveluihin?

Paikalliset sähköverkkoyhtiöt toteuttavat mahdolliset sähkönkäyttöön liittyvät rajoitukset alueittain kiertävinä sähkökatkoina, joiden kestoksi on ilmoitettu enintään kaksi tuntia. Vaikka yhteiskunnan tärkeät toiminnot, kuten vesihuolto, pyritään rajaamaan pääosin sähkökatkojen ulkopuolelle, on kuitenkin mahdollista, että sähkökatkot voivat toteutuessaan vaikuttaa myös vesihuollon palveluihin ja toimintaan. Tulevana talvena kannattaa seurata valtakunnallista ja alueellista tiedottamista sähkönjakelun tilanteesta ja mahdollisista alueellisista katkoista. Ajantasaista ja kattavaa tietoa sähköpulasta löytyy esimerkiksi kantaverkkoyhtiö Fingridin verkkosivuilta: www.fingrid.fi

Mihin sähköä tarvitaan vesihuollossa?

Sähköä tarvitaan vesihuollossa useisiin toimintoihin; puhtaan veden toimituksessa sähköä tarvitaan raakavedenotossa, veden käsittelyssä ja veden pumppaamisessa vesijohtoverkostossa vedenkäyttäjille. Jätevesi valuu yleensä painovoimaisesti kiinteistöistä viemäriin, mutta jäteveden siirtoon viemäriverkoston kautta jätevedenpuhdistamolle tarvitaan myös sähköä. Sähköä kuluu myös tehokkaaseen jätevedenkäsittelyyn.

Miten sähkökatkot vaikuttaisivat Kuopion Veden vesihuoltopalveluihin?

Kuopion Vesi on varautunut vesihuoltopalveluissaan kattavasti sähkökatkoihin. Puhtaan veden käsittelyssä ja talousveden pumppauksessa on käytössä varavoimaa, jonka avulla talousveden toimitusta jatkuu pääsääntöisesti lyhyiden katkojen ajan häiriöittä. Sähkökatkot, kuten muutkin ennakoimattomat häiriötilanteet voivat kuitenkin vaikuttaa verkostoveden paineeseen tai jopa keskeyttää talousveden tulon joillakin alueilla.

Jätevedenpuhdistamoiden toiminta ja puhdistusprosessit on varmistettu myös laajalti varavoimalla. Jäteveden johtaminen viemäriverkostossa jätevedenpuhdistukseen tarvitsee paikoin pumppausta ja jotta viemäriverkoston kapasiteetti ei sähkökatkotilanteissa ylittyisi ja johtaisi jäteveden ylivuotoihin pumppaamoilla tai viemäreiden tulvimiseen kiinteistöillä, on tärkeää pyrkiä välttämään sähkökatkojen aikana tarpeetonta vedenkulutusta (esim. wc:n vetäminen, suihkussa käynti, kylpy tai tiskaaminen), vaikka puhtaan veden toimitus jatkuisi normaalisti.

Kuopion Vesi on varautunut vesihuoltopalveluissaan kattavasti sähkökatkoihin.

Mikäli sähkökatkoista aiheutuu tehdyistä varautumistoimenpiteistä huolimatta laajempia häiriöitä vedenjakeluun tai vesihuoltoon, tiedottaa Kuopion Vesi asiakkaitaan häiriötiedottein verkkosivuilla ja Facebookissa sekä tekstiviestipalvelun kautta. Tekstiviestipalvelun käyttäjäksi voi rekisteröityä Kuopion Veden verkkosivuilla: www.kuopionvesi.fi/asiakkaalle/
hairioviestien-tilaaminen

Sähkökatkojen vaikutukset kotitalouksille ja kiinteistöille

Kiinteistöjen omien vesihuoltojärjestelmien toiminta sähkökatkotilanteissa on syytä tuntea ja tarkistaa aina ennakkoon. Mikäli asiakkaalla on esimerkiksi kiinteistökohtainen jätevedenpumppaamo, voi vedenkäytön jatkaminen sähkökatkotilanteessa aiheuttaa nopeasti viemärin tulvimisen kiinteistöllä. Kiinteistöillä on muutoinkin tärkeää pyrkiä välttämään sähkökatkojen aikana tarpeetonta vedenkulutusta, vaikka puhtaan veden toimitus jatkuisi normaalisti.

Talvikaudella on myös hyvä huomioida ja varmistaa kiinteistöjen vesijohtojen ja -mittarien sekä mittaritilojen asianmukainen suojaus myös mahdollisissa sähkökatkotilanteissa.

Sähkökatkoihin, kuten muihinkin ennakoimattomiin häiriötilanteisiin on jokaisen kotitalouden hyvä varautua osana normaalia kotivaraa. Varastossa kannattaa pitää jatkuvasti puhdasta juomavettä muutaman päivän tarpeeseen (6–10 l/hlö), sekä varata myös puhtaita ämpäreitä tai kanistereita veden kuljetukseen ja säilytykseen.