Esteettömyysvalinnat

Pääkirjoitus

Pääkirjoitus 1/2023

Hyvä asiakkaamme,

Vesihuoltolaitoksen vastuullisuus kattaa vesihuoltotoiminnan ympäristövaikutukset, taloudellisen kestävyyden sekä sosiaalisen vastuullisuuden.

Ympäristövastuullisuus tarkoittaa mm. vesihuoltolaitoksen ympäristövaikutusten minimoimista ja resurssien kestävää käyttöä. Vesihuoltolaitoksen on pyrittävä vähentämään päästöjä ja jätemääriä sekä käyttämään energiaa tehokkaasti.

Taloudellinen vastuullisuus puolestaan edellyttää vesihuoltolaitoksen toimimaan taloudellisesti kestävästi ja kannattavasti pitkällä aikavälillä. Vesihuoltolaitoksen on myös otettava huomioon hintojen kohtuullisuus.

Sosiaalinen vastuullisuus käsittää mm. vesihuoltolaitoksen asiakaspalvelun laadun ja saatavuuden sekä turvallisuuden varmistamisen. Vesihuoltolaitoksen palveluiden on oltava kaikkien saatavilla. Lisäksi vastuullisuus edellyttää avointa ja läpinäkyvää viestintää asiakkaille ja sidosryhmille. Vesihuoltolaitoksen henkilökunnan on oltava ammattitaitoista ja pätevää sekä työolosuhteiden turvallisia ja terveellisiä.

Ympäristö ja vastuullisuus ovat olleet tärkeä osa Kuopion Veden toimintaa jo pitkään. Tarjoamme puhtaan veden lisäksi myös monia muita vesihuoltopalveluja, kuten jäteveden viemäröintiä ja puhdistusta. Nämä jätevedenpuhdistuspalvelut ovat yhtä tärkeitä kuin puhtaan veden toimittaminen ja olemmekin sitoutuneet tarjoamaan kestäviä ja ympäristöystävällisiä ratkaisuja näihin tarpeisiin sekä vähentämään ympäristövaikutuksiamme.

Olemme kehittäneet jäteveden puhdistusprosesseja, jotta voimme minimoida ympäristövaikutukset ja tuottaa jätevedenpuhdistamolla biokaasusta sähköä ja lämpöä, jotka pystymme hyödyntämään puhdistuslaitoksellamme.

Kuopion Vesi on ollut mukana hankkeessa, jossa on selvitetty vesihuoltolaitosten merkittävimpiä kiertotalouden muutospaineita sekä konkreettisia toimenpiteitä. Kiertotalouden periaatteita on mahdollista soveltaa kaikilla vesihuollon osa-alueilla vedenhankinnasta jäteveden käsittelyyn.

Selvityksen mukaan kiertotaloutta edistäviksi kokonaisuuksiksi tunnistettiin materiaali- ja ravinnekierrot, energiankäyttö ja prosessien sekä kiertotalousosaamisen ja -yhteistyön kehittäminen. Energiatehokkuutta parannetaan mm. laitoskoneistojen säätöjen optimoinnilla tai tuottamalla itse uusiutuvaa energiaa. Prosessien kehittämisessä tavoitteena on optimointi. Esimerkiksi vedenkäsittelyprosesseissa optimoidaan kemikaalien syöttöä, jolloin säästetään kemikaalimäärissä ja kustannuksissa.

Toivotan kaikille asiakkaillemme aurinkoista kesää!

Kirsi Laamanen
Kuopion Vesi Oy, toimitusjohtaja

iso kirsi laamanen