Esteettömyysvalinnat

Elina Pietarinen, Kirsi Tähti ja Hanna Reijonen tutkivat siirtolinjan reittejä kartalta.

Siirtolinjojen suunnittelu on käynnistynyt

Kuopion Vesi rakentaa jäteveden siirtolinjan Kurkimäestä Hiltulanlahteen, missä se yhdistetään Lehtoniemen jätevedenpuhdistamolle johtavaan siirtolinjaan. Kaivantoon sijoitetaan myös syöttövesijohto turvaamaan eteläisen Kuopion talousveden saantia.

Kuopion Vesi rakentaa jäteveden siirtolinjan Kurkimäestä Hiltulanlahteen, missä se yhdistetään Lehtoniemen jätevedenpuhdistamolle johtavaan siirtolinjaan. Kaivantoon sijoitetaan myös syöttövesijohto turvaamaan eteläisen Kuopion talousveden saantia.

Uusien linjojen rakentaminen on työ, joka edellyttää perusteellista suunnittelua.

– Hankkeen valmistumisen jälkeen eteläisen Kuopion jätevesipalvelut paranevat ratkaisevasti, kuten myös talousveden toimitusvarmuus. Uuden vesijohdon rakentaminen mahdollistaa veden syöttämisen Kurkimäen taajamaan ja sen ympäristöön vesiosuuskuntien alueille kahdesta eri suunnasta. Siirtolinjojen rakentamisen aikatauluun vaikuttavat erityisesti Kurkimäen jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan voimassaolon päättyminen sekä Hiltulanlahden alueen kaavoitus, kertoo laatupäällikkö Kirsi Tähti.

Suunnittelutyö alkoi suunnitteluinsinööri Hanna Reijosen eri linjausvaihtoehtojen kartoituksella. Niistä valittiin kokonaisuutena toteuttamiskelpoisin jatkosuunnitteluun. Syöttövesijohdolle ja siirtoviemärille laadittiin yleissuunnittelun aikana myös mitoitus- ja toimivuustarkastelut, jotka viemärin osalta teki Ramboll Finland Oy. Yleissuunnittelun pohjalta on käynnistynyt suunnitteluinsinööri Elina Pietarisen urakka. Hänen tehtävänään on viedä projekti käytännön toteutukseen ja lopulta siihen, että siirtolinjat ovat valmiina vuoden 2019 loppuun mennessä.

Linjauksen kunnossapito

– Toteutussuunnitteluun valitun linjauksen valintaan vaikuttivat erityisesti rakennettavien johtojen huollettavuus ja kunnossapito jatkossa. Sen vuoksi on järkevämpää sijoittaa johdot teiden läheisyyteen, mikäli mahdollista, Hanna Reijonen kertoo.

– Muita huomioon otettavia seikkoja olivat ympäristötekijät, ympäröivien alueiden rakentamiseen mahdollisesti vaikuttavat kaavat, ympäröivien maaseutualueiden vesihuollon tarpeet sekä tietenkin linjauksen pituus. Pituus ei kuitenkaan ole ollut määräävä tekijä.

Siirtolinjan päätepisteissä, Kurkimäessä ja Hiltulanlahdessa, on valmiit asemakaavat, joiden vesihuollossa on jo varauduttu tähän hankkeeseen. Suunnittelussa voitiin pääosin keskittyä pelkästään yli yhdeksän kilometriä pitkään siirtolinjaan.

Elina Pietarisen suunnittelussa käytetään hyväksi tarkempia maastotutkimuksia, jotka vaikuttavat mm. käytettyihin työmenetelmiin.

– Toteutussuunnittelu on käynnistetty kesän lopulla maaperätutkimuksilla kaupungin omistamilta mailta. Linja kulkee kuitenkin monin paikoin yksityisillä mailla, joten neuvottelut käynnistetään tämän vuoden puolella myös maanomistajien kanssa, jotta päästään jatkamaan tutkimuksia ja sopimaan linjan sijoittumisesta heidän mailleen.

Hankkeen valmistumisen jälkeen eteläisen Kuopion jätevesipalvelut paranevat ratkaisevasti, kuten myös talousveden toimitusvarmuus.

– Erityistä haastetta asettaa myös työskentely maantien (Vitostie) tuntumassa. Se pitää suunnitella Liikenneviraston ohjeiden mukaisesti ja niin, että rakennustyöt aiheuttavat mahdollisimman vähän haittaa liikenteelle, Elina Pietarinen sanoo.

Kolmen miljoonan urakka

Kaikkiaan jäteveden siirtolinjan ja vesijohdon rakentaminen maksaa noin kolme miljoonaa euroa. Yli yhdeksän kilometrin mittaiselle linjalle tulee kaikkiaan kolme jätevesipumppaamoa, joiden lisäksi vanhaa jätevedenpuhdistamoa käytetään siirtopumppaamona ja tasausaltaana. Syöttövesijohdon ja siihen sijoitettavien kolmen paineenkorotusaseman rakentamisella turvataan talousveden saanti myös vedenjakelun poikkeustilanteissa.

Hanke on myös ympäristön kannalta hyvä asia, koska vasta saneeratulta Lehtoniemen puhdistamolta purkuvedet johdetaan suureen Kallaveteen, toisin kuin Kurkimäessä, jossa ne on johdettu pieneen Paasipuroon. 

 

Kartta Siirtolinja