Esteettömyysvalinnat

Ilmastusaltaassa rautasuola ja biomassa puhdistavat jätevettä. Uusilla jälkiselkeytysaltailla kasvatettiin allastilavuutta.

Lehtoniemessä puhdistuvat 80 000 ihmisen jätevedet

Kuopion Veden tärkein jätevedenpuhdistamo on Lehtoniemen puhdistamo, jossa käsitellään kaikkiaan noin 80 000 ihmisen jätevedet. Lehtoniemessä on parhaillaan käynnissä saneeraus, jotta vuonna 1974 valmistunut laitos täyttäisi entistäkin tiukemmat lupaehdot.

Kuopion Veden tärkein jätevedenpuhdistamo on Lehtoniemen puhdistamo, jossa käsitellään kaikkiaan noin 80 000 ihmisen jätevedet. Lehtoniemessä on parhaillaan käynnissä saneeraus, jotta vuonna 1974 valmistunut laitos täyttäisi entistäkin tiukemmat lupaehdot.

Lehtoniemen jätevedenpuhdistamo on biologis-kemiallinen aktiivilietelaitos, jossa hiekka ja kiinteät aineet poistetaan mekaanisesti. Orgaaninen aines ja typpi poistetaan jätevedestä biologisella menetelmällä ja fosfori kemiallisesti. Kuulostaa selkeältä ja yksinkertaiselta, mutta suurta laitosta katsellessa tulee helposti ajatelleeksi, että ei se prosessi ainakaan yksinkertaiselta näytä.

Puhdistamon käytössä on valtava maa-alue, jolla on useita erilaisia rakennuksia ja rakennelmia kuten altaita ja torneja. Kun nousee autosta, lievä tuoksu kertoo, mistä on kyse, mutta todellisuudessa ei ole helppo hahmottaa miten kaikki voi tapahtua täällä niin tehokkaasti, että 80 000 ihmisen ja teollisuuden jätevedet voidaan laskea turvallisesti vieressä siintävään, luonnonkauniiseen Kalla-
veteen.

Oppaaksi tutustumiskierrokselle astelee käyttöpäällikkö Jarmo Hiltunen.

– Ensimmäisessä vaiheessa jätevedestä poistetaan kaikki kiintoaines. Puhdistamolle tulevassa jätevedessä on, vaikka ne eivät sinne kuulukaan, elintarvikkeita, jätteitä, roskia, liukenemattomia papereita, pois heitettyjä esineitä, kangasta ja tietenkin melko suuri määrä hiekkaa. Nämä on ensin poistettava, koska ne aiheuttaisivat ongelmia puhdistusprosessissa. Tätä prosessia sanotaan esikäsittelyksi.

Seuraavana selkeytysaltaat

Esikäsittelyn jälkeen jätevesi on edelleen erittäin sameaa ja ruskeaa. Altaissa käsittely on mekaanista, kun kaikki vettä raskaampi aines laskeutuu vähitellen lietteenä neljä metriä syvien altaiden pohjalle.

– Mekaanisen selkeytyksen jälkeen seuraa biologinen käsittely, mikä tarkoittaa, että jätevedessä olevia liukoisia orgaanisia aineita ja typpeä poistetaan biomassan avulla. Yksinkertaistettuna kyse on sitä, että pöpöt käyttävät niitä ravinnokseen, Hiltunen kertoo.

Tämä selittää myös sen, miksi sadevedet eivät kuulu jätevedenpuhdistamoille. Ne tekisivät jätevedestä liian laimeata, jolloin prosessi ei toimisi, koska pöpöt kuolevat, jos ne eivät saa ravintoa. 

Selkeytysaltaita on useita ja mitä pitemmälle matka puhdistamolla jatkuu, sitä kirkkaammaksi vesi alkaa muuttua.

– Puhdasta se ei tietenkään vielä ole, mutta kirkkaampaa, koska kiintoaines häviää.

Viimeisten altaiden äärellä tekee mieli kysyä, mitä tapahtuisi, jos horjahtaisin ja putoaisin ilmastussaltaaseen?

– Vesi on tietenkin vielä likaista ja siinä on aineita, jotka pitää poistaa ennen laskemista Kallaveteen. Pahinta kuitenkin olisi se, että et ehkä pysyisi pinnalla, koska altaan vedessä on paljon ilmaa seassa, eikä se oikein kanna ihmistä, Hiltunen sanoo.

Rinnakkais-saostuslaitos

Lehtoniemen puhdistamo on niin kutsuttu rinnakkaissaostuslaitos, mikä tarkoittaa, että puhdistusprosessi etenee jatkuvasti rinnakkaisina toimintoina. Esikäsittely eli välppäys on pelkkä mekaaninen toiminto, muuten biologiset ja kemialliset prosessit kulkevat jatkuvasti rinnakkain.

– Koska biologisella prosessilla ei pystytä poistamaan jätevedestä kaikkia vaadittavia aineita, tarvitaan kemiallista prosessia. Liukoisen fosforin poistoon käytetään rautasuolaa eli ferrosulfaattia. Tämä toimenpide ja biologiset prosessit laskevat veden pH:ta, minkä vuoksi siihen joudutaan lisäämään kalkkia. Muuten prosessit eivät toimi.

– Näiden kemiallisten aineiden lisäksi jälkiselkeytyksessä jäteveteen lisätään vielä polymeeriä, joka tehostaa edelleen kiintoaineen erottumista, Hiltunen kertoo.

Uutta Lehtoniemen parhaillaan saneerattavassa laitoksessa on käsittely hiekkasuotimessa sekä selkeytysaltaiden suurempi tilavuus. Näitä tarvitaan, koska lupaviranomainen on kiristänyt jätevedenpuhdistamon lupaehtoja ja lisännyt ammoniumtypen poistamisvaatimuksen ympärivuotisena. Ammoniumtypen nitrifikaatio eli hapettuminen nitraatiksi paranee voimakkaasti veden lämpötilan noustessa. Nitrifikaation aikaansaamiseksi ympärivuotisena tarvitaan suurempi lietemäärä, mikä on mahdollista, kun allastilavuudet ovat suuremmat.

– Tämän vuoksi rakensimme lisää allastilavuutta, Hiltunen tähdentää.

Myös fosforin poistolle on uusissa lupaehdoissa kovemmat vaatimukset, koska fosfori on sisävesistöjen suurin rehevöittäjä.

– Erityisesti tätä tehtävää varten rakensimme fosforin jälkisuodatusyksikön. Se toimii hiekkasuodatuksen periaatteella ja on jo nyt todettu erittäin tehokkaaksi. Nyt pääsemme helposti uusiin raja-arvoihin, jopa selvästi niiden alle, Hiltunen sanoo.

Remonttia ja puhdistusta

Lehtoniemen puhdistamon remontti on ollut perusteellinen ja laitos on valmistuessaan kaikilta osin täysin uuden kaltainen.

– Huomionarvoista kuitenkin on, että laitos on toiminut saneerauksen ajan jatkuvasti ja puhdistustulokset ovat olleet täysin lupaehtojen mukaiset. Toimintaamme kuuluu oman prosessimme jatkuva tarkkailu, joka pitää sisällään säännöllisen näytteiden oton. Tutkimme näytteitä omassa laboratoriossamme, minkä lisäksi puhdistamon tuloksia valvovat myös viranomaiset.

– Viranomaisnäytteet tutkitaan puolueettomassa laboratoriossa ja niillä varmistetaan, että lupaehdot täyttyvät. Me pyrimme kuitenkin aina täyttämään omat ehtomme, jotka ovat viranomaisten asettamia rajoja tiukemmat, Jarmo Hiltunen korostaa.

– Remontin aikana vain energiaomavaraisuutemme on tilapäisesti laskenut, koska myös mädättämöt saneerataan ja niiden toiminta on sen vuoksi ollut keskeytyksissä.

Lehtoniemen puhdistamolla biokaasut otetaan talteen mädättämöstä ja käytetään hyväksi sähkön ja lämmön tuotantoon. Energian suhteen Lehtoniemen laitos on jopa 80-prosenttisesti omavarainen. 

Lietteiden mädätys vähentää syntyvän lietteen määrää ja parantaa lietteen hygieenistä laatua, jolloin sitä pystytään paljon paremmin käyttämään hyväksi esimerkiksi maisemoinnissa.

Kun esittelykierros on päättynyt, katson luottavaisesti kauas Kallavedelle ja olen vakuuttunut, että tällä laitoksella toimitaan vastuullisesti.

Biologisessa käsittelyssä jätevedessä olevia liukoisia, orgaanisia aineita ja typpeä poistetaan biomassan avulla. Yksinkertaistettuna kyse on sitä, että pöpöt käyttävät niitä ravinnokseen.

Viranomaisnäytteillä varmistetaan, että lupaehdot täyttyvät. Me pyrimme kuitenkin aina täyttämään omat ehtomme, jotka ovat viranomaisten asettamia rajoja tiukemmat.

 

allas

 

Lehtoniemen saneeraus loppusuoralla

Lehtoniemen jätevedenpuhdistamon saneerausurakka on jo loppusuoralla ja tulevien kuukausien painopiste on koneisto-, automaatio- ja sähkötöissä. Kokonaisuudessaan saneerausurakka valmistuu kesään 2015 mennessä. Saneerauksen päätteeksi myös puhdistamon piha-alueet siistitään ja laitetaan kuntoon. Koko saneerauksen ajan laitos on toiminut täysipainoisesti.

Uusi jälkikäsittely-yksikkö on rakennettu, esi-ilmastus- ja esiselkeytysyksiköt sekä toimistorakennus saneerattu. Valmiina ovat myös autokatos, jätekatos, uuden hiekanerotusyksikön rakennus, koneellisen tiivistyksen rakennus, sakeuttamoiden rakennustyöt sekä julkisivut. Valvomon saneeraus tehdään vasta 2015.

Merkittävää on, että uusi biologinen laajennusosa sekä jälkikäsittely on jo käynnistetty ja puhdistustulokset ovat olleet erinomaiset. Marraskuun alussa voimaan tulevat uudet lupaehdot on saavutettu kirkkaasti.
Tulevana syksynä urakan pääpaino on koneisto-, sähkö- ja automaatiotöissä, jotka eivät ole niin näkyviä, mutta erittäin merkittäviä, koska ne siirtävät Lehtoniemen puhdistamon uudelle aikakaudelle.

Edessä on myös mädättämöiden ylösajo marras–joulukuussa, minkä jälkeen voidaan jälleen käynnistää sähkön- ja lämmöntuotannot. Tämän lisäksi uusittu lietteenkäsittely otetaan käyttöön, kuten myös uudet automatisoidut prosessit.

Uudistusten myötä on tarkoitus myös nostaa energiaomavaraisuutta ja parantaa siten puhdistamon kokonaistaloudellisuutta. Tämän yhtenä merkittävänä osana on yhteistyöhankkeen suunnittelu lämmön talteenotosta puhdistetusta jätevedestä Kuopion Energian kanssa.

Lehtoniemen puhdistamon saneerausurakan kustannusarvio on kokonaisuudessaan 20,7 miljoonaa euroa.

JarmoHiltunen

Nyt urakan pääpaino on koneisto-, sähkö- ja automaatiotöissä. Kuvassa käyttöpäällikkö Jarmo Hiltunen.