Esteettömyysvalinnat

Riskinarvioinnit kaikilla vedenjakelualueilla on tehty
Riskinarvioinnit kaikilla vedenjakelualueilla on tehty
WSP- riskinhallintatyökalu on luettelo tunnistetuista riskeistä sekä toimintaohjelma ja seurantaluettelo niille. Tuotantopäällikkö Markku Lehtola kertoo, että suurin osa WSP-työkalun hallintakeinoista on Kuopion Vedellä jo käytössä ja hallinnassa, mutta kaikkein arvokkaimpia ovat ne kysymykset, joita ei aikaisemmin ole tullut ajatelleeksi. Silloin syntyy parhaimmillaan arvokkaita oivalluksia.

Riskinarvioinnit kaikilla vedenjakelualueilla on tehty

Water safety plan (WSP) on maailman terveysjärjestö WHO:n periaatteiden mukainen talousveden riskin­hallintajärjestelmä. Järjestelmän pohjalta vesilaitoksille tehty WSP-työkalu on käytössä myös Kuopion Vedellä.

Water safety plan (WSP) on maailman terveysjärjestö WHO:n periaatteiden mukainen talousveden riskin­hallintajärjestelmä. Järjestelmän pohjalta vesilaitoksille tehty WSP-työkalu on käytössä myös Kuopion Vedellä.

Talousveden riskinarviointi on tärkeä osa päivittäistä vesilaitostyötä. WSP:n avulla on saatu kattavasti ja systemaattisesti selvitettyä Kuopion Veden toimittaman talousveden riskien nykytila.

Riskinhallinnalla tarkoitetaan talousveden laatua uhkaavien tekijöiden tunnistamista, sekä niistä aiheutuvien riskien arviointia ja tarvittavien toimien määrittelyä riskien vähentämiseksi, vaarojen poistamiseksi ja veden laadun turvaamiseksi. Tehtyjä arviointeja tarkastellaan ja päivitetään säännöllisesti ja myös toimenpiteiden toteutumista seurataan.

Riskinarviointi perustuu terveydensuojelulakiin ja se toteutetaan aina yhteistyössä viranomaisten kanssa. Työkaluna vesiturvallisuutta takaamassa on sosiaali- ja terveysministeriön tarjoama selainpohjainen WSP-riskinarvointityökalu. Vesilaitokset ovat saaneet helppokäyttöisen ja tietoturvallisen työkalun maksutta käyttöönsä.

Kuopion Veden tuotantopäällikkö Markku Lehtolan mukaan konkreettinen työkalu on hieno kädenojennus valtiolta vesilaitoksille.

– Tarkoituksena on varmistaa turvallisen talousveden jatkuva saatavuus. Työkalu on ollut Kuopion Vedellä käytössä jo muutaman vuoden koskien kaikkia kahtatoista vedenjakelualuettamme, Lehtola kertoo.

Seurannassa koko tuotantoketju

Vesilaitokset ovat olleet itse mukana kehittämässä työkalua valtionhallinnon ohjauksessa.

WSP-työkalu ohjaa vesihuoltolaitosta tunnistamaan vaarat ja arvioimaan niihin liittyvät riskit sekä valitsemaan toimenpiteet riskien vähentämiseksi. Työkalun avulla vesihuoltolaitos luo myös seurantaohjelman riskienhallinnan tehokkuuden monitoroimiseksi sekä oman toimenpideohjelmansa riskienhallinnan parantamiseksi.

Lehtola kertoo, että työkalun avulla päästään pureutumaan syihin, ei seurauksiin.

– WSP auttaa hallitsemaan talousveden laatua jo pintaveden valuma-alueelta tai pohjaveden muodostumisalueelta käsittely­prosessien, verkoston ja kiinteistön putkien läpi kuluttajan hanaan. Tuotantoketjun toimivuus todennetaan sitten vesinäytteillä, Lehtola selittää.

Kattava ja konkreettinen apuväline

Kuopion keskeisen kaupunkialueen vedenjakelualueella on työkalun määrittelemiä prosessipisteitä 53, hallintakeinoja lähes 600 ja asiaa hoitamassa 12 hengen työryhmä.

Prosessipisteet ovat esimerkiksi erilaisia veden käsittelyvaiheita, verkoston osia tai pohjaveden muodostamisalueita ja kaivoja. Tunnistetuille riskeille määritetään hallintakeinot, seurantaohjelmat ja vastuuhenkilöt.

Riskinhallintakeinoista osa on yksinkertaisia ja nopeasti toteutettavissa olevia, osa jopa vuosien projekteja tilanteesta riippuen.

– Hyvä uutinen on se, että Kuopion Vedellä on jo käytössä suurin osa mainituista hallintakeinoista, ja suunnitelma sekä aikataulu lopuillekin, Lehtola kertoo.

Kysymysten kautta voi nousta asioita, joita emme ole syystä tai toisesta aikaisemmin miettineet. Montaa niitä ei ole, mutta ne ovat sitäkin arvokkaampia löytyessään.
- Markku Lehtola. tuotantopäällikkö

 

Arvokkaimmillaan työkalu on uusien oivallusten osuessa kohdalle.

– Kysymysten kautta voi nousta asioita, joita emme ole syystä tai toisesta aikaisemmin miettineet. Montaa niitä ei ole, mutta ne ovat sitäkin arvokkaampia löytyessään.

Tänä vuonna käyttöönotettavan uuden juomavesidirektiivin kautta WSP-riskinhallintatyökalu otetaan siirtymäajalla käyttöön kaikissa EU-maissa.

Siilinjärvellä WSP-kokonaisuus on jo hyväksytty, Kuopiossa läpimeno on aikataulutettu kuluvalle vuodelle. Arviointi tehdään laitoksen ja kunnan viranomaisyhteistyönä, jonka jälkeen terveydensuojeluviranomainen hyväksyy riskinarvioinnin.

Myös Itkonniemen mittavan laitossaneerauksen suunnittelussa huomioitiin Water safety planin näkökulmat.

– Saimme saneerauksen aikana käyttöömme lukuisia sellaisia hallintakeinoja, jotka olisivat prosessien osina yksittäin vaikeammin ratkaistavissa, mutta osana kokonaissaneerausta helposti toteutettavia, Lehtola kertoo.