Pisaroita-Logo

Kuopion veden asiakaslehti

1/2020

Huom! Sinulla on käytössäsi Internet Explorerin vanha versio. Tämä nettilehti on optimoitu Explorerin uudemmille versioille. Suosittelemme selaimen päivitystä myös tietoturvasyistä.
Kuopiolle ja Siilinjärvelle yhteinen vesihuoltoyhtiö

Vuoden 2020 alussa toimintansa aloittava Kuopion kaupungin ja Siilinjärven kunnan yhdessä omistama Kuopion Vesi Oy parantaa entisestään alueen vesihuoltovarmuutta.

 Kuopion Vesi Liikelaitoksen ja Siilinjärven kunnan vesihuoltolaitoksen yhtiöittämistä kunnalliseksi osakeyhtiöksi on harkittu molemmissa kunnissa jo muutaman vuoden ajan.

– Siilinjärvellä käynnistettiin kunnan vesihuoltolaitoksen osalta selvitystyö Pöyry Finland Oy:n kanssa vuonna 2015. Konsulttiselvityksessä kuntaa suositeltiin siirtymään osakeyhtiömalliin, mutta ei kuitenkaan pelkästään omien ”hartioiden” varaan. Siilinjärven teknisen lautakunnan käsittelyn jälkeen kunnanjohtaja keskusteli asiasta Kuopion kaupunginjohtajan kanssa. Syksyllä 2016 oltiin siinä pisteessä, että selvitystyötä jatkettiin molempien kuntien päätöksellä, kertoo käynnissä olevan yhtiöittämisprojektin alkuvaiheista Siilinjärven kunnan tekninen johtaja Ari Kainulainen

Jatkoselvitys annettiin Pöyry Finland Oy:n tehtäväksi, sillä päätöksentekoa varten haluttiin puolueettoman tahon tekemä yhteismitallinen selvitys, missä kumpikaan kunta ei vetäisi omaan suuntaansa.

– Aluksi suunnitelmissa oli selvittää yhteistyön tiivistäminen. Pian kuitenkin todettiin, että meillä on jo nyt paljon pitkään jatkunutta sopimusperusteista yhteistyötä – esimerkiksi Maaningan alueen jätevedet puhdistetaan Siilinjärven jätevedenpuhdistamolla, ja meidän vesijohtoverkostojemme välillä on yhteinen varavesiputki – joten yhteistyön tiivistämiselle ei ollut muita vaihtoehtoja kuin yhtiöpohjainen toiminta, kertoo Kuopion Veden toimitusjohtaja Kirsi Laamanen.

Pöyry Finland Oy:n konsulttityönä tekemä selvitys valmistui maaliskuussa 2017, ja se päivitettiin keväällä 2019. Selvitystyö sisälsi nykyisten vesihuoltolaitosten teknisten nykyarvojen määritykset, saneeraustarvearvion, tulevat investoinnit, liiketoimintasuunnitelman sekä yhtiöittämisen toteutuksen. Selvitystyön mukaan lähtökohdat yhteisen yhtiön perustamiseksi olivat hyvät, ja kahden vesihuoltolaitoksen yhdistäminen toisi alueen vesihuoltoon lisää varmuutta.

Kuopio 84 %, Siilinjärvi 16 %

Alkukesällä 2019 Kuopion kaupunginvaltuusto ja Siilinjärven kunnanvaltuusto päättivät, että Kuopion Vesi Liikelaitos ja Siilinjärven kunnan vesihuoltolaitos yhtiöitetään kuntien yhdessä omistamaksi Kuopion Vesi Oy:ksi.

Yhtiöittäminen toteutetaan liiketoimintakaupalla. Kuopion kaupunki omistaa Kuopion Vesi Oy:n osakkeista 84 prosenttia ja Siilinjärven kunta 16 prosenttia. Uusi yhtiö on Kuopion kaupungin tytäryhtiö, ja se kuuluu Kuopion kaupunkikonserniin.

– Osakejako perustuu puolueettoman tahon tekemään omaisuuden nykykäyttöarvoselvitykseen, mihin on listattu molempien sopimuskumppanien kaikki omaisuus, kertoo Ari Kainulainen.

Kauppahinnan, apportin ja lainojen lopulliset arvot määräytyvät vuoden 2019 tilinpäätöksen valmistuttua keväällä 2020. Vuoden 2018 tilinpäätöslukujen perusteella liiketoimintakaupasta on arvioitu syntyvän Kuopion kaupungille kirjanpidollista voittoa noin 93 miljoonaa euroa ja Siilinjärven kunnalle noin 13 miljoonaa euroa.

– Osakeyhtiön hallituksessa Kuopiolla on viisi ja Siilinjärvellä kaksi paikkaa. Hallituksen puheenjohtajuus kuuluu Kuopiolle ja varapuheenjohtajuus Siilinjärvelle. Osakassopimuksessa ja yhtiöjärjestyksessä on klausuulit, jotka takaavat sen, että vesihuoltoon panostetaan tasapuolisesti molempien kuntien alueella. Eli Kuopio ei voi esimerkiksi jyrätä investointipäätöksissä, rauhoittelee Ari Kainulainen siilinjärveläisiä.

Verkostot kunnossa

– Sekä Kuopion Vesi Liikelaitoksen että Siilinjärven kunnan vesihuoltolaitoksen taloudellinen tila on hyvä. Kuopio ja Siilinjärvi kykenevät molemmat rahoittamaan toimintansa tulorahoituksella, joten lähtökohdat yhtiön perustamiseksi ovat hyvät, toteaa Kirsi Laamanen.

Pöyry Finlandin tekemän fuusioselvityksen johtopäätöksissä todetaan myös, että molempien vesihuoltolaitosten verkostot ovat varsin hyvässä kunnossa verrattaessa laskuttamattomia vesi- ja jätevesimääriä maan keskiarvolukuihin.

– Siilinjärven verkosto on hieman Kuopion verkostoa nuorempaa. Sekä Siilinjärven jätevedenpuhdistamo että Kuopion pääjätevedenpuhdistamo on juuri saneerattu, ja ne täyttävät tämän päivän puhdistusvaatimukset. Siilinjärven jätevedenpuhdistamon automaatiojärjestelmä uusittiin tietoisesti niin, että se on samanlainen kuin Kuopiossa, kertoo Siilinjärven kunnan tekninen johtaja.

Pöyryn selvityksen mukaan vesihuoltolaitosten toiminnan keskiössä ovat tulevaisuudessa saneerausinvestoinnit ja toimintavarmuudesta huolehtiminen.

kuopionvesi 121119 300ppi 2

Siilinjärven kunnan tekninen johtaja Ari Kainulainen ja Kuopion Veden toimitusjohtaja Kirsi Laamanen muistuttavat, että vesipalvelut jatkuvat yhtiöittämisen jälkeen sekä Kuopiossa että Siilinjärvellä vähintäänkin entisenlaisina.

Edullista vettä

Vesi on Suomessa halpaa, onhan veden osuus kotitalouksien menoista vain noin prosentin luokkaa. Neljä kertaa vuodessa maksettava vesilasku koostuu Kuopiossa vesimittarilla mitattavista kuutiopohjaisista veden ja jäteveden käyttömaksuista sekä kiinteästä perusmaksusta. Kuopiossa talous- ja jäteveden käyttömaksujen verollinen yhteishinta on kuutiolta 4,68 euroa ja Siilinjärvellä 5,07 euroa, joten vesilitra maksaa vain noin 0,5 senttiä. Kuopion Vesi Oy:n käyttömaksut ovat yhteensä 4,77 euroa kuutiolta.

Käyttömaksujen lisäksi Kuopion Vesi perii perusmaksun, jonka suuruus on ollut omakotiasujalle 132 euroa vuodessa. Yhtiön perusmaksu omakotitaloasujalle on 135 euroa vuodessa. Valtaosa Suomen vesihuoltolaitoksista perii kiinteän perusmaksun kattaakseen kiinteitä kustannuksia, jotka ovat noin 80 prosenttia laitosten kustannuksista. Kuopion Veden liikevaihdosta vain kymmenen prosenttia tulee perusmaksusta.

– Siilinjärvellä ei ole tähän saakka ollut perusmaksua, mutta sen käyttöönotosta tehtiin päätös jo vuonna 2016 ennen yhtiöittämispäätöstä. Eli perusmaksua olisi joka tapauksessa alettu periä ensi vuonna, vaikka yhtiötä ei olisi perustettu. Käyttö-, perus- ja liittymismaksut tulevat olemaan samat koko Kuopion Vesi Oy:n alueella, muistuttaa Ari Kainulainen.

Siilinjärven vesihuollolle saadaan sen tarvitsemat leveämmät hartiat, joiden ansiosta toimintavarmuus paranee merkittävästi.

Vanhoina työntekijöinä

Sekä Kuopion Vesi Liikelaitoksen 90 työntekijää että Siilinjärven kunnan vesihuoltolaitoksen kuusi työntekijää siirtyvät Kuopion Vesi Oy:n palvelukseen vanhoina työntekijöinä.

Kun Kuopion Vesi Oy aloittaa toiminnan 1.1.2020, niin muutos näkyy sen asiakkaille käytännössä vain siinä, että laskun lähettäjän nimi vaihtuu.

– Asiakkailla ei ole syytä huoleen, palvelut jatkuvat vähintäänkin entisenlaisina. Siilinjärven kannalta on merkittävää se, että saamme vesihuollolle sen tarvitsemat leveämmät hartiat, joiden ansiosta toimintavarmuus paranee merkittävästi. Kuopion Veden henkilökunnalla on esimerkiksi paljon sellaista erityisosaamista, jota olemme tähän saakka joutuneet ostamaan. Vesi tulee jatkossakin hanasta ja jätevesi johdetaan viemäriin, ja se puhdistetaan kuten ennenkin, toteaa Ari Kainulainen.

Osakeyhtiömuoto korostaa vesihuoltotoiminnan ohjaamista liiketaloudellisin perustein, mikä edesauttaa pitkän aikavälin taloussuunnittelua.

– Kuopion Veden hallintoon tulee muutoksia ja päätöksenteko nopeutuu, koska toimimme osakeyhtiölain mukaan. Kuopion Vesi Oy on Kuopion kaupungin tytäryhtiö. Operatiivinen toiminta jatkuu entisellään uudesta yritysilmeestä huolimatta, lupaa Kirsi Laamanen.

Kuopion Vedellä on käynnissä mittava asiakaspalvelujärjestelmän uudistaminen, joka valmistuu kevään aikana.

– Toiminta jatkuu nykyisissä tiloissa, ja myös yhteystiedot pysyvät muuten ennallaan, mutta Siilinjärven osalta puhelinnumerot muuttuvat, kertoo toimitusjohtaja Kirsi Laamanen.

Kuopion Vesi Oy

Hallitus

Eero Eloranta (puheenjohtaja, Kuopio)
Anna Huttunen (varapuheenjohtaja, Siilinjärvi)
Ari Kainulainen (Siilinjärvi)
Anja Lappi-Hautamäki (Kuopio)
Hanna Niemi (Kuopio)
Ari Orsjoki (Kuopio)
Pasi Rissanen (Kuopio)

Toimitusjohtaja

Kirsi Laamanen

TK mediatalo - Asiakaslehti verkossa